Notícies

Notícies

22/02/2016

Concurs per escollir la imatge gràfica de la Fira del Vi de la DO Tarragona

El concurs està obert a dissenyadors i estudiants de disseny i tenen de termini per presentar un cartell original fins el proper 22 de març. Un jurat format per professionals del disseny i la pròpia DO Tarragona escollirà el cartell guanyador per promocionar la propera Fira del Vi de la DO Tarragona que tindrà lloc els dies 10, 11 i 12 de juny.

El Consell Regulador de la DO Tarragona ha fet publiques les bases que regiran el concurs per escollir la imatge gràfica de la propera Fira del Vi de la DO Tarragona que tindrà lloc a la Rambla Nova de Tarragona els dies 10, 11 i 12 de juny de 2016. Les bases estableixen que es poden presentar tots aquells professionals del disseny o estudiants de disseny que optaran a un premi de 500 euros. Un jurat format per representants de la DO Tarragona, de l’empresa patrocinadora de la Fira i també un representant de l’Escola d’Art i Disseny de Tarragona i l’artista plàstic Jordi Abelló seran els encarregat d’escollir el cartell que servirà per promocionar la Fira del Vi de la DO Tarragona durant els propers mesos.
El termini per lliurar el originals s’ha obert aquesta mateixa setmana i hi ha temps fins el proper dia 22 de març. Els originals s’han de lliurar a les instal·lacions de la DO Tarragona, al Carrer de la Cort, 41 de Valls.

BASES:

1. OBJECTE: Aquestes bases tenen per objecte regir en la convocatòria d’un concurs obert a
totes les persones que hi vulguin participar, i especialment a professionals i estudiants del
disseny gràfic, amb la finalitat d’obtenir la imatge gràfica de la XVIII Fira del Vi de la DO Tarragona que tindrà lloc el proper més de juny, concretament els dies 10,11 i 12 de juny.

2. ADMISSIÓ D’ORIGINALS: Cada participant pot presentar un màxim de dues obres inèdites. Les obres poden presentar-se simultàniament a d'altres convocatòries, tot i que en cas de ser guanyadores en qualsevol altre concurs, n'hauran de donar compte immediatament a l'organització per tal que es procedeixi en conseqüència.

3. TÈCNICA I DIMENSIONS: La tècnica és lliure, però ha de ser apta per a la seva reproducció
mitjançant quatricomia. Per aquest motiu, no s’admetran tintes metal·litzades ni fluorescents, ni
tampoc relleus o volums enganxats.

S’han de presentar els següents originals:
• 1 cartell a tot color (quatricomia), amb una mida de 42 (ample) x 60 (alçada) centímetres.

Hi figurarà imprescindiblement el logotip oficial de la DO Tarragona com a organitzadors i ja s’ha de deixar una franja en blanc 42 (ample) x 8 (alçada) centímetres a la part inferior del cartell per posar-hi logotips d’empreses i institucions col·laborades.
També hi ha d’aparèixer de forma imprescindible. ‘XVIII Fira del Vi DO Tarragona. 10, 11 i 12 de juny. Rambla Nova - Tarragona’ en la disposició que el creador cregui més convenient.

4. TEMÀTICA: Ha d’inspirar-se en el món del vi i relacionat amb la ciutat de Tarragona i el territori vitivinícola que l’envolta. Es pot trobar més info a www.dotarragona.cat

5. PRESENTACIÓ DE DOCUMENTACIÓ I TERMINI: Les persones interessades han de
presentar els originals a la seu del Consell Regulador de la DO Tarragona directament o per correu. L’adreça és Consell Regulador de la DO Tarragona. C/Cort 41 Valls 43800

CONCURS PER A LA IMATGE DEL CARTELL DE LA FIRA DEL VI DE LA DO TARRAGONA
Hi ha de constar un pseudònim, que cal escriure també al dors del disseny, a més d’un sobre
tancat amb les dades i el pseudònim de l’autor.
El termini per a la presentació de propostes és del 23 de febrer al 23 de març de 2016, ambdós inclosos, en l'horari establert de dilluns a divendres de 10 a 14.hores.

6. RECOLLIDA: Les obres no guanyadores podran ser recollides a la mateixa seu del Consell Regulador de la DO Tarragona fins el 15 d’abril. Per a la devolució caldrà acreditar-se en la forma prevista legalment. Transcorregut l’esmentat període, la DO Tarragona decidirà què fer amb les obres no recollides. La DO Tarragona no es fa responsable dels desperfectes o danys que, fortuïtament, puguin ocasionar-se en les obres presentades.

7. PREMI: Al guanyador li correspondrà la quantitat de 500 € (del qual caldrà deduir les
retencions establertes a la Llei i Reglament de la renda de les persones físiques que regeixin
per l’any 2010. L’obra guanyadora quedarà en propietat de la DO Tarragona,
i l’autor cedeix en exclusiva i irrevocablement el dret a reproduir-la, totalment o parcialment, en
qualsevol modalitat, mides o suport, així com la seva utilització per a difusió publicitària. S’hi
podran fer les modificacions necessàries per reproduir-la en els suports, les tècniques i les
mides que sigui necessari. El nom de l’autor figurarà en tots aquells suports on aparegui la
marca de la Fira, sempre que l’aplicació ho permeti.
8. JURAT: El jurat es reunirà a finals de març de 2016 per elegir la millor proposta i
estarà integrat pels següents membres,
- 2 representants DO Tarragona
- 1 representant de l’Escola d’Art i Disseny de Tarragona
- 1 artista
- 1 representant empresa patrocinadora

El jurat pot declarar desert el premi si, segons el seu criteri, no s'ha presentat a concurs cap
obra que compleixi els requisits de qualitat mínims, cas en el qual la DO Tarragona encarregarà el disseny a un professional.

9. VALORACIÓ I VEREDICTE: Per tal de decidir el Concurs, el jurat tindrà en compte els
següents criteris:
• qualitat artística i originalitat
• idoneïtat i expressivitat de la proposta com a cartell de la Fira del Vi de la DO Tarragona
• distribució i maquetació de la informació en el programa
El veredicte del jurat serà inapel·lable i implicarà la contractació del servei al guanyador del
concurs. El veredicte es farà públic a través dels mitjans de comunicació i la web de la DO Tarragona.
Totes les incidències i reclamacions que puguin presentar-se seran resoltes pel Jurat.

10. ACCEPTACIÓ DE LES BASES: La participació en aquest concurs pressuposa l'acceptació
d'aquestes bases. Els concursants es responsabilitzen totalment de la inexistència de drets de
tercers en les obres presentades, així com de tota reclamació per drets d'imatge.

Valls, febrer 2016